Fagutvalgene

Fagutvalget for HEMIL

Fagutvalget på HEMIL representerer studentene på master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi, master i barnevern og det internasjonale programmet Global Development Theory and Practice. Studentorganet består av tillitsvalgte og varaer fra programmene på både 1. og 2. kull.


Fagutvalget har ulike verv som leder, nestleder, økonomiansvarlig og arrangementsansvarlig, samt representanter til instituttrådet og undervisningsutvalget på HEMIL-senteret.


Vi ønsker å fremme studentenes interesser og fremme våre behov knyttet til studieløpet og læringsutbyttet. Vi fungerer derfor som et mellomledd mellom studentene og ledelsen, og er studentenes stemme. Samtidig jobber vi mot et større samhold og engasjement blant studentene og arrangerer både faglige og sosiale arrangementer på tvers av kullene.

Vi kan kontaktes på hemil.fagutvalg@gmail.com

Fagutvalget for Pedagogikk og Logopedi

Fagutvalget for pedagogikk og Logopedi er et organ bestående av frivillige studenter som jobber for pedagogikk- og logopedistudenters sosiale og faglige studiehverdag! Fagutvalget representerer studentene som går bachelor i pedagogikk, spesialpedagogikk, årsstudium pedagogikk samt master i pedagogikk.


Fagutvalget har ulike verv som leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og arrangementansvarlig, som velges ved allmøte i begynnelsen av hvert semester. Styret består av 8-10 medlemmer, der alle studentene har mulighet til å stille til valg.


Gruppens formål er å være en stemme for studentene vi representerer, og fungere som et mellomledd mellom studentene og ledelsen på fakultetet. Gjennom våre tillitsvalgte på de ulike studieretningene vil vi behandle og følge opp henvendelser og saker vi mottar. Samtidig vil vi opplyse om og høre studenter i tiltak og endringer fra fakultetsledelsens side.

Gruppen holder også både faglige og sosiale arrangementer med mål om å øke kunnskap om videre studie- og arbeidsmuligheter, samt skape et større samhold og engasjement blant studentene.

Vi kan kontaktes på mail

Fagutvalget for Psykologi

Fagutvalget for psykologi representerer studentene på årsstudium i psykologi, bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor i generell psykologi og master i psykologi ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.


Vi er et organ med mål om å være en stemme for årsstudiumsstudenter, bachelorstudenter og masterstudenter på fakultetet. Vi fungerer som et mellomledd mellom studentene og ledelsen, og taler studentenes sak gjennom våre tillitsvalgte.


Kontakt oss gjerne med tilbakemeldinger, meninger, klager, forslag til endringer eller om du har noe annet på hjertet. Vi er her for deg!

Følg oss på facebook og instagram for å følge med på saker vi jobber med.

Kontakt oss på psykologi.fagutvalg@psfo.no

Fagutvalget for Profesjonsstudiet

Fagutvalget for profesjonsstudiet i psykologi er et studentorgan bestående av tillitsvalgte- og varatillitsvalgte i de ulike kullene på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, samt enkelte studentrepresentanter ved det psykologiske fakultet.


Organet representerer profesjonsstudentene ved det psykologiske fakultet. Vårt formål er å fremme profesjonsstudentenes interesser, og ivareta behov relatert til studieløpet, læringsutbytte og trivsel. Videre ønsker vi å bidra til bedre kommunikasjon mellom ledelsen og studentene, og øke samarbeidet blant tillitsvalgte på tvers av kullene


Vi kan kontaktes på mail